Piscina GRAF-BEGUR

  • GRAF-BEGUR
  • FITXA TÈCNICA
  • EXCAVACIÓ I MUNTATGE

Piscina de vinilÈster / poliÈster monoblOC

GRAF-BEGUR
EXCAVACIÓ I MUNTATGE

Plànol d'excavació per piscina de polièster forma RECTANGULAR model GRAF-BEGUR amb filtració en LOCAL TÈCNIC. Mesures totals aconsellades per a l'excavació

Excavació piscina de polièster rectangular Graf Begur

Instruccions d'excavació

Abans del treball d'excavació, cal preparar la plataforma del terreny, per donar-li la forma triada de la platja un cop acabada la piscina. Cal posar atenció a la cota desitjada de la platja, pot arribar a l'alçada de la pedra de coronació, o per sota d'aquesta (solució que remarca la piscina i que és mes fàcil de realitzar aquest cas en ser una piscina amb corbes) . Aquesta cota l'anomenem COTA 0. Aquest punt servirà com a referència per a la profunditat al llarg de la realització de l'excavació així com per a la base del fons.

L'excavació es farà 20 cm. més ampla a tot el perímetre i 10 cm. més profunda en tota la superfície. Procurar no sobrepassar les mesures ja que comporta tenir més zona de farciment innecessàriament.

És important que l'acabat de l'excavació sigui sa, net i uniforme. Si el sòl és molt humit o argilós és aconsellable sanejar amb una capa de grava gruixuda i compactar.

Preparació de la base

Per preparar la base seran necessaris uns regles que arribin tot el llarg de l'excavació.

Per determinar les cotes de profunditat procedirem de la següent manera: Marcar el punt més profund de la piscina amb l'ajuda del plànol C, el qual ens mostra que aquest punt es troba a 75 cm. de la vora de la piscina i als 190 cm. de la COTA 0.

Partint d'aquest punt de marcar la longitud de 680 cm. que coincidirà amb el punt menys profund de la piscina 110 cm. Aquesta és la pendent exacta que cal respectar perquè el perfil superior de la piscina sigui uniforme amb la COTA 0.

És imprescindible en piscines de polièster poder un tub testimoni de 160 mm. de diàmetre en la part més profunda per poder comprovar en cas de ser necessari buidar la piscina, si hi ha aigua a l'exterior.

Un cop situats els regles paral·lelament al fons procedir al emplenat, compactat i raseado amb grava (s'aconsella grava de calibre 6/12). Preparar al mateix temps el fons on reposarà la filtració.

Excavació piscina de polièster rectangular Graf Begur

Col·locació de la piscina

Abans de posar la piscina dins de l'excavació és aconsellable encolar un tub d'uns 2 metres al clavegueró i lligar-lo al skimmer per evitar haver d'entrar en l'excavació.

Tenir especial cura en situar, amb la grua la piscina sobre el llit de grava, evitant moviments innecessaris que puguin deformar la superfície, ja que les possibles deformacions podrien copiar en el fons interior de la piscina omplint.

Un cop situada la piscina, verificar els nivells en relació amb la COTA 0.

Procedir a la col·locació del llum del projector dins el nínxol, passant el cable pel premsaestopes i estrènyer bé per assegurar l'estanquitat. Enrotllar 1 metre de cable a la llum per evitar el buidatge de la piscina en cas d'haver de canviar-la.

Posar el local de filtració en la seva ubicació.

Reompliment dels laterals

Pot ser d'utilitat la col·locació de dos o tres tirants en l'ample de la piscina per garantir l'estabilitat i la forma del perfil superior del vas. En aquest cas repartir-los i fixar-los amb algun element mecànic.

Omplir la piscina amb 50/60 cm. d'aigua i al mateix temps començar a abocar grava a la part de les escales, compactant amb l'ajuda d'un regle.

Omplir els laterals procurant que la grava no pressioni de cop contra el vas. És preferible repartir amb l'ajuda d'un regle, al mateix temps que es compacta.

Continuar aquesta operació pujant en capes circulars d'uns 20 cm. alhora que aprofitem per continuar omplint el vas de la piscina amb aigua, fins a arribar a l'alçada del skimmer i de les boquilles. Omplir els laterals del local tècnic fins a l'altura de la regata. Posar una mica de grava en el fons de la regatapera fer un llit a les canonades.

Connexions

Començar pel projector. Passar el cable del projector per l'interior de tub protector, roscar a la caixa de connexions. Connectar el cable que enllaça amb el quadre de la filtració mitjançant una regleta a l'interior de la caixa de connexions, estendre'l i guardar-la en alt juntament amb el tub del clavegueró.
Estendre i encolar les canonades fins al local tècnic connectant-les segons l'esquema procurant que no quedi cap junta sense encolar. Estendre i encolar el tub del desguàs.

Connexions piscines polièster Graf

La connexió elèctrica és aconsellable que la faci un professional de l'electricitat. En tot cas és necessària una mànega de 1000 W de 3 x 1.5 mm2 com a mínim, dos cables per a electricitat i un per a la presa a terra. Aquesta mànega ha d'estar protegida amb un disjuntor diferencial de 30 mA.

Pavimentació superior

Posar sobre el farciment dos o tres varetes de rea corrugat en tot el perímetre de la piscina per reforçar l'anell de superior.
Preparar una barreja de formigó amb una relació de 250 kg. de ciment per 1000 kg. de mescla i omplir els 15 cm. restants de l'excavació procurant que les varetes quedin ben enterrades i repartides entre la barreja. Rasejar i planejar. És aconsellable fer aquest cinturó de formigó amb un ample d'uns 35 cm. des del tall perimetral interior de la piscina. Una vegada sec, retirar els tirants.

Pavimentació piscina de polièster Graf
Coronació de la piscina de polièster rectangular Graf Begur

Situar i repartir les peces de coronació voltant de la piscina. Començar per situar les cantonades i es col·locaran seguint la figura. Pasturar ciment cola i procedir a la fixació, rejuntar amb borada i raspallar per aconseguir un perfecte acabat.

La piscina està acabada