Condicions de venda

Les condicions generals de venda i utilització de l'empresa Espai Integral de Piscines, SL descrites a continuació, defineixen els drets i les obligacions d'Espai Integral de Piscines, SL en el marc del seu lloc web «www.espaipiscines.com».
 
Qualsevol persona que vulgui beneficiar-se dels serveis d'espaipiscines.com s'anomenarà d'aquí endavant “usuari”.
 
1. INFORMACIÓ DE L'EMPRESA
 
Nom o denominació social: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL
Domicili social: Sant Andreu, 45 baixos 4. Mata-Porqueres (Girona)
Tel: 902 107 108 / 972 58 07 68
Fax: 972 57 29 34
Número d'identificació fiscal: B-62272000
Correu electrònic: info@espaipiscines.com
 
2. DESTINATARIS DELS PRODUCTES I SERVEIS
 
Podeu registrar-vos com a usuaris del portal espaipiscines.com, i posteriorment realitzar la compra dels productes del web, qualsevol persona física major de 18 anys, o persona jurídica degudament representada que accepti els termes i condicions que fixa l'empresa en aquest contracte. Queden excloses totes les persones menors de 18 anys com a possibles usuaris d'aquest portal.
 
3. LEGISLACIÓ APLICABLE
 
3.1. Tenint en compte que l'empresa prestadora dels serveis d'aquest contracte està establerta a Espanya la legislació aplicable serà la legislació espanyola. Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, als Codis Civil i de Comerç i a les restants normes civils o mercantils sobre contractes, en especial, les normes de protecció dels consumidors i usuaris i d’ordenació de l’activitat comercial.
 
3.2. Aquest contracte entrarà en vigor i tindrà efectes plens des del moment en què es produeixi l'acceptació de l'usuari.
 
3.3. Aquest contracte es pot emmagatzemar i reproduir pels mitjans electrònics o informàtics habituals.
 
4. PROTECCIÓ DE DADES
 
4.1. Les dades personals que els usuaris d'aquest web facilitin a l'empresa, mitjançant els formularis de consulta o els formularis de registre de clients, s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats d'ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL d'acord amb la legislació o normativa vigent a cada cas, i es garanteix la confidencialitat en el tractament. En cap cas, aquestes dades seran cedides, venuts o llogades amb cap altre fi que la realització d'un lliurament o per respondre a un requeriment judicial.
 
4.2. Les dades personals seran utilitzades únicament i exclusivament pels serveis interns d'ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. S'utilitzarà per tramitar les compres, des de la comanda fins al lliurament, millorar els serveis al client, informar de promocions o esdeveniments de caràcter comercial d'Espai Integral de Piscines SL.
 
4.3. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals contingudes a la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit, indicant clarament a l'assumpte «Tutel·la de Drets LOPD», a l'atenció de: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL Sant Andreu, 45 baixos 4. Mata / Porqueres (Girona) info@espaipiscines.com
 
5. MODIFICACIONS DEL PRESENT CONTRACTE
 
ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL podrà modificar el contingut del present contracte, sempre que hi hagi una causa o motiu suficient per fer-ho. En cas de modificació se'n notificarà als usuaris mitjançant un correu electrònic o una publicació a la pàgina web, especificant amb claredat, els motius i efectes de tot tipus, a fi que l'usuari pugui, després, ratificar la seva acceptació.
 
6. INFORMACIÓ DE PRODUCTES I PREUS
 
6.1. Les descripcions dels productes que apareixen a espaipiscines.com són orientatives. Les dades incloses a cadascuna de les fitxes dels productes oa les seves fotografies tenen una funció merament informativa.
 
Els preus estan subjectes a possibles oscil·lacions o fluctuacions deguts al preu de la matèria primera i al preu del carburant. En tractar-se de productes fabricats individualment i de forma artesanal poden haver-hi variacions de les mesures que indica la web aproximadament amb una desviació de +/- el 2%.
 
Un cop rebuda la paga i senyal per valor equivalent al 5% del cost total de la piscina, el comercial contactarà amb l'usuari per informar del temps aproximat de fabricació i entrega. Aquest import no és reemborsable perquè el nostre equip tècnic començarà a fabricar la piscina personalitzada d'acord amb les característiques que el client hagi configurat. Actualment el temps de fabricació s’estima entre 3 i 4 mesos aproximadament. El preu inclou el transport fins a la finca sempre que arribi un camió tràiler amb grua de 16 metres. El preu inclou 2 hores d´estacionament per a la descàrrega. El forat i la instal·lació final va a càrrec del client. En cas que interessin forat i instal·lació, es pressupostaran a part.
 
ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, declina qualsevol responsabilitat per l'aparició d'errors en aquesta informació. En cas d'haver-los ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, es compromet a prendre les mesures que estiguin al seu abast per corregir els esmentats errors o omissions després d'haver-ne estat informada.
 
6.2. Els preus dels productes s'indiquen amb els impostos inclosos.
 
6.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es reserva el dret de modificar els preus dels productes oferts en qualsevol moment i sense previ avís.
 
6.4. Els productes són propietat de ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL fins que es faci efectiu el cobrament del preu del producte íntegre.
 
7. MODALITATS DE COMANDES
Els usuaris de www.espaipiscines.com poden realitzar les comandes de dues maneres diferents:
Per internet: a través de www.espaipiscines.com
Per telèfon: al 902 107 208 de dilluns a divendres de 9:00 ha 13:00 h.
 
8. DISPONIBILITAT
 
8.1. En cas que ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no disposi de la totalitat o parcialitat dels productes sol·licitats per l'usuari, aquest serà informat per e-mail per telèfon, de l'enviament parcial o de l'anul·lació de la comanda.
 
8.2. Si ja s'hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponiblitat del producte, es realitzaria un procediment de reemborsament pels imports corresponents, al compte bancari que desitgés l'usuari, al qual prèviament se'n realitzaria una trucada telefònica o se li enviaria un correu electrònic.
 
8.3. Els reintegraments es realitzen en el mateix suport en què va realitzar el pagament en els períodes següents:
Transferència bancària: de 5 a 8 dies hàbils
Targeta de crèdit: 5 dies hàbils
Targeta de dèbit: 30 dies hàbils
 
9. FORMES DE PAGAMENT I SEGURETAT
 
9.1. El pagament de les compres es farà mitjançant targeta de pagament, PayPal o transferència bancària.
 
9.2. Les targetes de pagament acceptades són: Visa, MasterCard i American Express. En cas de pagament per targeta, l'import de les compres es carregarà automàticament al compte bancari l'usuari, i es considerarà efectiu una vegada rebuda la confirmació de l'autorització per part de l'entitat bancària.
 
9.3. En cas de pagament per PayPal, l'import de les compres es carregarà al compte PayPal immediatament. En cas de produir-se un rebuig del banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica i l'usuari serà informat mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.
 
9.4. Els pagaments mitjançant transferència bancària s'ingressaran al compte següent:
Beneficiari: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL
Entitat: Banc Sabadell
Compte Corrent IBAN: ES50 0081 0146 5700 0102 8405
El número de compte bancari apareixerà també a la pantalla de confirmació de la comanda ia més us serà enviada per correu electrònic per poder efectuar l'ingrés per l'import corresponent. Un cop hagueu ingressat l'import, procedim a gestionar la vostra comanda. Tingueu en compte que la transferència no es fa efectiva fins a almenys 48 hores (dies feiners) després de l'ingrés.
 
9.5. En cas que es carregui indegudament a un usuari l'import d'una compra, sense que la identificació de la targeta bancària corresponent hagi estat comprovada per ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, l'usuari podrà exigir l'anul·lació immediata del càrrec mitjançant l'enviament d'un e-mail, havent de produir-se el reintegrament de l'import indegudament carregat. No obstant això, en cas que la compra l'hagi fet efectivament el soci que exigeixi l'anul·lació del càrrec, aquest haurà de rescabalar ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d'aquesta anul·lació.
 
9.6 ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els seus Clients. Totes les operacions de pagament on-line es fan a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant d'intents de violació per tercers. Totes les solucions de pagament són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres.
 
10. ENVIAMENTS I TERMINIS DE LLIURAMENT
 
10.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL lliura les comandes a tota la Península Ibèrica.
 
10.2. Quan una comanda es trobi en preparació per a ser enviat no podrà ser anul·lat.
 
10.3. El termini de lliurament d'una comanda depèn de l'article o dels articles sol·licitats. El comercial us informarà degudament del termini de lliurament estimat, tenint en compte dies laborables i començant a comptar a partir de dia en què s'ha confirmat l'ingrés. Aquest és orientatiu i pot variar. En el cas que el termini de lliurament fos molt diferent del que indica el web ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es posaria en contacte amb l'usuari mitjançant un correu electrònic o una trucada telefònica per informar del termini real. No obstant això, la modificació del període de lliurament indicat inicialment no implicarà l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització.
 
10.4. A les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.
 
10.5. El lliurament es considera efectuat en el moment que el transportista posa el producte a la disposició de l'usuari. Correspon al destinatari verificar els reductes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte, així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats a la pàgina de producte. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i el contingut del producte.
 
11. DEVOLUCIONS
 
11.1. No s'acceptaran devolucions dels productes en ser confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i clarament personalitzats.
 
11.2. En cas que el producte que rebi l’usuari sigui defectuós ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es farà càrrec dels costos del transport.
 
11.3. Només si el producte és defectuós, en cas de reintegrament, l'usuari rebrà el reintegrament de l'import en el mateix suport en què va fer el pagament en els períodes descrits a la clàusula 8.3.
 
12. GARANTIES
 
12.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL garanteix que pot vendre productes i serveis des de la pàgina web espaipiscines.com, i que disposa de la tècnica necessària per fer les diferents transaccions online.
 
12.2. Els diferents productes que es poden adquirir mitjançant el portal espaipiscines.com disposa de la garantia obligatòria del fabricant quant a qualitat i funcionament. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no concedeix cap garantia sobre productes o serveis de tercers.
 
12.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL fa els millors esforços perquè la informació que apareix sigui correcta, però no pot garantir l'exactitud en les descripcions. Els productes poden patir petites variacions quant a les especificacions, colors o altres característiques de disseny.
 
12.4. L'usuari serà responsable, llevat que s'indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefòniques, correus i altres despeses ocorregudes durant el període de garantia.
 
13. CONDICIONS D'ACCÉS
 
ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no exigeix prèvia subscripció, registre o pagament per fer visites o consultes al web espaipiscines.com. No obstant això, si l'usuari vol fer compres o rebre informació periòdica dels productes i de l'empresa ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, prèviament s'haurà de registrar mitjançant els formularis on line introduint les dades personals. El registre com a usuari tampoc no suposa cap tipus d'obligació de pagament.
 
14. RESPONSABILITAT
 
14.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquesta web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i/o restringir-ne l'accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent . Alhora, rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se d'errors tipogràfics o qualsevol informació no continguda en aquesta web.
 
14.2. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 
14.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no es responsabilitza de la informació, serveis ni productes que apareguin a pàgines web enllaçades a espaipiscines.com.
 
15. DRETS D'AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Tots els continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d'ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant totalment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials. Els usuaris han de respectar els drets d'autor i els avisos de propietat.
 
16. MODIFICACIONS
 
ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense avís previ, la imatge i/o contingut del lloc espaipiscines.com, els seus serveis i les condicions generals d'ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina i els serveis oferts.
 
17. RESPONSABILITAT
 
L'incompliment de les presents condicions generals donarà lloc a les accions judicials que ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, valori pertinents en cada cas.
 
ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. © 2022 Tots els drets reservats.