Piscina Romana GRAF-70

  • GRAF-70
  • GRAF-70 kit
  • GRAF-70 intEGRAL
  • EXC. INTEGRAL
  • EXC. TèCNIC GRAF
  • EXC. LOCAL TÈCNIC

Piscina de vinilÈster / poliÈster monoblOC

GRAF-70 FILTRACIÓ LOCAL TÈCNIC
EXCAVACIÓ I MUNTATGE

Piscina de polièster Romana Graf 70 esquema local tècnic

Plànol d'excavació per piscina de polièster forma ROMANA model GRAF-70 amb filtració en LOCAL TÈCNIC. Mesures totals aconsellades per a l'excavació.

Piscina de polièster Romana Graf 70 excavació local tècnic

Instruccions d'excavació

Abans del treball d'excavació, cal preparar la plataforma del terreny, per donar-li la forma triada de la platja un cop acabada la piscina. Cal posar atenció a la cota desitjada de la platja, pot arribar a l'alçada de la pedra de coronació, o per sota d'aquesta (solució que remarca la piscina i que és mes fàcil de realitzar aquest cas en ser una piscina amb corbes) . Aquesta cota l'anomenem COTA 0. Aquest punt servirà com a referència per a la profunditat al llarg de la realització de l'excavació així com per a la base del fons.

L'excavació es farà 20 cm. més ampla a tot el perímetre i 10 cm. més profunda en tota la superfície. Procurar no sobrepassar les mesures ja que comporta tenir més zona de farciment innecessàriament. És important que l'acabat de l'excavació sigui sa, net i uniforme. Si el sòl és molt humit o argilós és aconsellable sanejar amb una capa de grava gruixuda i compactar-la.

Preparació de la base

Per preparar la base seran necessaris uns regles que arribin tot el llarg de l'excavació. Per determinar les cotes de profunditat procedirem de la següent manera: Posar regles perfectament anivellats i a 160 cm. de la COTA 0. Aquesta és la mesura exacta que cal respectar perquè el perfil superior de la piscina sigui uniforme amb la COTA 0.

És imprescindible en piscines de polièster posar un tub testic de 160 mm. de diàmetre en la part més profunda per poder comprovar en cas de ser necessari buidar la piscina, si hi ha aigua a l'exterior. Un cop situats els regles paral·lelament al fons procedir al emplenat, compactat i raseado amb grava (s'aconsella grava de calibre 6/12). Preparar amb el mateix sistema el fons on reposarà la filtració integral.

Piscina de polièster Romana Graf 70 excavació local tècnic

Detall de la posició del tub testimoni

Col·locació de la piscina

Abans de posar la piscina dins de l'excavació és aconsellable encolar un tub d'uns 2 metres al clavegueró i lligar-lo al skimmer per evitar haver d'entrar en l'excavació. Tenir especial cura en situar, amb la grua la piscina sobre el llit de grava, evitant moviments innecessaris que puguin deformar la superfície, ja que les possibles deformacions podrien copiar-se en el fons interior de la piscina al omplir-la d'aigua

Un cop situada la piscina, verificar els nivells en relació amb la COTA 0.

Procedir a la col·locació del llum del projector dins el nínxol, passant el cable pel premsaestopes i estrènyer bé per assegurar l'estanquitat. Enrotllar 1 metre de cable a la llum per evitar el buidatge de la piscina en cas d'haver de canviar-la.

Posar el local de filtració en la seva ubicació.

Reompliment dels laterals

Pot ser d'utilitat la col·locació de dos o tres tirants en l'ample de la piscina per garantir l'estabilitat i la forma del perfil superior del vas. En aquest cas repartir-los i fixar-los amb algun element mecànic.

Omplir la piscina amb 50/60 cm. d'aigua i al mateix temps començar a abocar grava a la part de les escales, compactant amb l'ajuda d'un regle.

Omplir els laterals procurant que la grava no pressioni de cop contra el vas. És preferible repartir amb l'ajuda d'un regle, al mateix temps que es compacta. Continuar aquesta operació pujant en capes circulars d'uns 20 cm. alhora que aprofitem per continuar omplint el vas de la piscina amb aigua, fins a arribar a l'alçada del skimmer i de les boquilles. Omplir els laterals del local tècnic fins a l'altura de la regata. Posar una mica de grava en el fons de la regata per a fer un llit a les canonades.

Connexions

Començar pel projector. Passar el cable del projector per l'interior de tub protector, roscar a la caixa de connexions. Connectar el cable que enllaça amb el quadre de la filtració mitjançant una regleta a l'interior de la caixa de connexions, estendre'l i guardar-la en alt juntament amb el tub del clavegueró.
Estendre i encolar les canonades fins al local tècnic connectant-les segons l'esquema procurant que no quedi cap junta sense encolar. Estendre i encolar el tub del desguàs.

Connexions piscines polièster Graf

La connexió elèctrica és aconsellable que la faci un professional de l'electricitat. En tot cas és necessària una mànega de 1000 W de 3 x 1.5 mm 2 com a mínim, dos cables per a electricitat i un per a la presa a terra. Aquesta mànega ha d'estar protegida amb un disjuntor diferencial de 30 mA.
Entrar-la en la filtració pel premsaestopes i connectar-la a les regletes de l'interior del quadre elèctric com s'indica a l'interior.

Pavimentació superior

Posar sobre el farciment dos o tres varetes de rea corrugat en tot el perímetre de la piscina per reforçar l'anell de superior. Preparar una barreja de formigó amb una relació de 250 kg. de ciment per 1000 kg. de mescla i omplir els 15 cm. restants de l'excavació procurant que les varetes quedin ben enterrades i repartides entre la barreja. Rasejar i planejar. És aconsellable fer aquest cinturó de formigó amb un ample d'uns 35 cm. des del tall perimetral interior de la piscina. Una vegada sec, retirar els tirants.

Pavimentació piscina de polièster Graf
Piscina polièster romana Graf 70 coronació local tècnic

Situar i repartir les peces de coronació al voltant de la piscina. Les cantonades de l'escala estan numerades a la part inferior el nº 1, nº 2, nº 11 i nº 12 i es col·locaran seguint la figura D. Les altres peces no estan numerades. Pastar ciment cola i procedir a la fixació començant per la peça nº 1, 2, 11 i 10, rejuntar amb borada i raspallar per aconseguir un perfecte acabat.

La piscina està acabada