Piscina ronyó GRAF-95

  • GRAF-95
  • GRAF-95 kit
  • GRAF-95 intEGRAL
  • EXC. INTEGRAL
  • EXC. TèCNIC GRAF
  • EXC. LOCAL TÈCNIC

Piscina de vinilÈster / poliÈster monoblOC

GRAF-95 FILTRACIÓ INTEGRAL 
EXCAVACIÓ I MUNTATGE

Piscina de polièster ronyó Graf 95 integral esquema

Plànol d'excavació per piscina de polièster forma RONYÓ model GRAF-95 amb filtració INTEGRAL incorporada. Mesures totals aconsellades per a l'excavació

Piscina de polièster Ronyó Graf 95 integral

Instruccions d'excavació

Abans del treball d'excavació, cal preparar la plataforma del terreny, per donar-li la forma triada de la platja un cop acabada la piscina. Cal posar atenció a la cota desitjada de la platja, pot arribar a l'alçada de la pedra de coronació, o per sota d'aquesta (solució que remarca la piscina i que és mes fàcil de realitzar aquest cas en ser una piscina amb corbes). Aquesta cota l'anomenem COTA 0. Aquest punt servirà com a referència per a la profunditat al llarg de la realització de l'excavació així com per a la base del fons.

L'excavació es farà 20 cm. més ampla a tot el perímetre i 10 cm. més profunda en tota la superfície. Procurar no sobrepassar les mesures ja que comporta tenir més zona de farciment innecessàriament.

És important que l'acabat de l'excavació sigui sa, net i uniforme. Si el sòl és molt humit o argilós és aconsellable sanejar amb una capa de grava gruixuda i compactar.

Preparació de la base

Per preparar la base seran necessaris uns regles que arribin tot el llarg de l'excavació. Per determinar les cotes de profunditat procedirem de la següent manera: Marcar el punt més profund de la piscina amb l'ajuda del plànol C, el qual ens mostra que aquest punt es troba a 34 cm. de la vora de la piscina i a 160 cm. de la COTA 0.

Partint d'aquest punt de marcar la longitud de 680 cm. que coincidirà amb el punt menys profund de la piscina 133 cm. Aquesta és la pendent exacta que cal respectar perquè el perfil superior de la piscina sigui uniforme amb la COTA 0.

És imprescindible en piscines de polièster posar un tub testimoni de 160 mm. de diàmetre en la part més profunda per poder comprovar en cas de ser necessari buidar la piscina, si hi ha aigua a l'exterior.

Un cop situats els regles paral·lelament al fons procedir al emplenat, compactat i rasat amb grava (s'aconsella grava de calibre 6/12). Preparar amb el mateix sistema el fons on reposarà la filtració integral.

Piscina de polièster ronyó Graf 95 integral excavació

Detall de la posició del tub testimoni

Col·locació de la piscina

Tenir especial cura en situar, amb la grua la piscina sobre el llit de grava, evitant moviments innecessaris que puguin deformar la superfície, ja que les possibles deformacions podrien copiar en el fons interior de la piscina omplint. Un cop situada la piscina, verificar els nivells en relació amb la COTA 0.

Reompliment dels laterals

Pot ser d'utilitat la col·locació de dos o tres tirants en l'ample de la piscina per garantir l'estabilitat i la forma del perfil superior del vas. En aquest cas repartir-los i fixar-los amb algun element mecànic.

Omplir la piscina amb 50/60 cm. d'aigua i al mateix temps començar a abocar grava a la part de les escales, compactant amb l'ajuda d'un regle.

Comprovar que la filtració quedi ben suportada compactant la part inferior si és necessari.

Omplir els laterals procurant que la grava no pressioni de cop contra el vas. És preferible repartir amb l'ajuda d'un regle, al mateix temps es compacta. Continuar amb aquesta operació pujant en capes circulars d'uns 20 cm. alhora que aprofitem per continuar omplint el vas amb aigua, fins arribar a uns 15 cm. del perfil superior.

Connexions

Procedir a connectar les sortides laterals de la filtració a la xarxa de desguàs. Una de les sortides és la del màxim d'ompliment que garanteix que la piscina no desbordi dins de la filtració. L'altra és per a la sortida de l'aigua de la neteja del filtre o de buidatge de la piscina.

Connectar-les individualment a un desguàs general que tindrà un diàmetre mínim de 90 mm. per evitar el retorn d'aigua bruta expulsada per la bomba pel tub de desbordament.

Connexions piscina de poliéster Graf Ronyó integral

La connexió elèctrica és aconsellable que la faci un professional de l'electricitat. En tot cas és necessària una mànega de 1000 W de 3 x 1.5 mm 2 com a mínim, dos cables per a electricitat i un per a la presa a terra. Aquesta mànega ha d'estar protegida amb un disjuntor diferencial de 30 mA. Entrar-la en la filtració pel premsaestopes i connectar-la a les regletes de l'interior del quadre elèctric com s'indica a l'interior.

Pavimentació superior

Posar sobre el farciment dos o tres varetes de rea corrugat en tot el perímetre de la piscina per reforçar l'anell de superior.

Preparar una barreja de formigó amb una relació de 250 kg. de ciment per 1000 kg. de mescla i omplir els 15 cm. restants de l'excavació procurant que les varetes quedin ben enterrades i repartides entre la barreja. Rasejar i planejar. És aconsellable fer aquest cinturó de formigó amb un ample d'uns 35 cm. des del tall perimetral interior de la piscina. Una vegada sec, retirar els tirants.

Pavimentació piscina de polièster Graf
Piscina de polièster ronyó Graf 95 integral coronació

Situar i repartir les peces de coronació voltant de la piscina. Les diferents peces de coronació estan numerades a la part inferior del nº 1 al nº 45 i es col·locaran seguint la figura. Pastar ciment cola i procedir a la fixació començant per la peça nº 1, rejuntar amb borada i raspallar per aconseguir un perfecte acabat .

La piscina està acabada