Blog

Neteja la teva piscina i sigues eficient energèticament

Neteja la teva piscina i sigues eficient energèticament. És un dels lemes que apliquem a Espai Piscines cada vegada amb més freqüencia. Creiem que el planeta necessita que ens plantegem les coses d’una altra forma, i per tant la teva piscina també ha de ser cuidada de forma eficient.

El sistema de filtració és un dels aspectes més importants de la teva piscina. Un sistema de filtració eficient garantirà d’una banda que l’aigua estigui en el punt òptim de qualitat per al bany i en conseqüència reduirà la necessitat de productes químics correctors. Totes les filtracions d’Espai Piscines Graf estan dissenyades per aconseguir la màxima qualitat de la filtració i estan fabricades amb una estructura robusta i materials que els facin resistents a la intempèrie i als raigs UV.

Neteja la teva piscina amb el sistema de filtració integrat

El primer que et presentem és un sistema de filtració integrat al vas de la piscina. L’equip complet de filtració s’instal·la annex a la piscina facilitant la connexió entre tots dos.

Neteja la teva piscina amb el sistema de filtració integrat, Espai Piscines Graf

Plafons filtradors d’última generació

La col·locació́ de la filtració integral a l’obra és simple, ja sigui per professionals o per bricolatge. Per a piscines de formigó́ o paret de blocs, se subministren amb potes d’ancoratge. Per a piscines de plafons n’hi ha prou amb trepanar el lateral per a la seva adaptació́.

Locals tècnics per a filtració tradicional

D’altra banda també disposem de locals tècnics encastables i semiencastables d’alta resistència, fabricats amb resines de polièster reforçat amb fibra de vidre. Els locals tècnics disposem de tapes reforçades amb doble capa i plafó́ d’abella de polipropilè̀. Estructurats amb bandes verticals de reforç̧, passamursde PVC laminats a l’estructura garanteixen l’estanquitat del recipient. Tapes amb acabat antilliscant, frontisses i cargols d’acer inoxidable, barra d’alumini per a suport de la tapa. Fins i tot disposem d’una tapa que té la funció de plat de dutxa.

Platina amb filtració instal·lada

Finalment, el darrer sistema que et proposem és instal·lar el sistema de filtració per mantenir l’aigua neta sobre una platina. Aquest sistema permet que la instal·lació es realitzi en un espai annex com pugui ser una sala o garatge de l’interior de la casa per exemple. En l’esquema hi veuràs les diferents parts que composen aquest sistema de filtració.

1. Regulador automàtic de PH.
2. Clorador salí.
3. Filtre de la piscina amb sorra o vidre.
4. Tub de desviació de calefacció.
5. Quadre elèctric de maniobra filtració i transformador per a projector.
6. Aspiració de l’aigua de la piscina provinent de l’skimmer, de l’embornal i dels netejafons.
7. Aixetes de pas.
8. Bomba d’aigua.
9. Retorn de l’aigua cap als impulsors. Supressió.
10. Desaigüe.

Neteja la teva piscina, platina amb filtració instal·lada, Espai Piscines Graf

Muntatge tradicional

Els diferents sistemes de filtració que t’hem mostrat ja t’adones que amb els skimmers i els brocs situats en cares oposades i les canonades enterrades al subsòl, l’equip de filtració́ pot col·locar-se a una certa distància de la piscina. Per la qual cosa en funció de l’espai i dimensions que disposis per instal·lar la teva piscina es pot acabar d’ajustar la filtració a les teves necessitats.

Com has pogut comprovar, disposem de diferents tipus d’instal·lació per adaptar-nos al màxim a les teves necessitats. El Sistema de filtració directament relacionat amb el moviment de l’aigua filtrada i recollida pels laterals amb un elevat moviment circulatori, garanteix un bany amb les màximes condicions de salut de l’aigua. Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la teva disposició.

Demana’ns pressupost sense compromís.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf