Blog

Procés d’instal·lació net i ràpid d’una piscina de polièster

Les piscines prefabricades de polièster disposen d’una sèrie de característiques que les fan òptimes per a la majoria de llars, per la qual cosa cada vegada se n’instal·len més respecte les d’obra. Son més econòmiques i a més el procés d’instal·lació és fa amb major rapidesa.

Per tant, oblida’t de maldecaps alhora de fer llargues obres per casa per fabricar una piscina. En funció del model, una piscina de polièster pot ser entre un 10 i un 20% més barata d’una d’obra d’acabats normals de les mateixes dimensions. Et recomanem les piscines Graf per la seva qualitat gràcies als materials de fabricació i processos utilitzats així com pel servei, la instal·lació i les garanties que ofereix. 

Pel que fa a les limitacions de les piscines prefabricades, has de saber que disposem d’una gamma àmplia de formes (rectangular, romana, pandora, ronyó i spa), mides i colors (blau, blau/blanc, beix, blanc i gris) per què puguis escollir la piscina dels teus somnis.

Respecte a la instal·lació, a continuació t’explicarem d’una forma senzilla els passos per al procés d’instal·lació d’una piscina prefabricada, sempre neta i ràpida:

1. Informació general

Disposem de plànols d’excavació de tots els models de piscina de polièster que fabriquem. En aquests hi trobaràs el detall de mesures totals aconsellades per a l’excavació.

Excavación piscina rectangular de polièster Graf Xelida procés d'instal·lació
Exemple del model Rectangular GRAF-XELIDA

2. Instruccions d’excavació

Abans del treball d’excavació, cal preparar la plataforma del terreny, per donar-li la forma triada de la platja un cop acabada la piscina. Cal posar atenció a la cota desitjada de la platja: pot arribar a l’alçada de la pedra de coronació, o per sota d’aquesta (solució que remarca la piscina i que és més fàcil de realitzar aquest cas en ser una piscina amb corbes). Aquesta cota l’anomenem “Cota 0”. Aquest punt servirà com a referència per a la profunditat al llarg de la realització de l’excavació així com per a la base del fons.

L’excavació es farà 20 cm més ampla a tot el perímetre i 10 cm més profunda en tota la superfície. Procura no sobrepassar les mesures ja que comporta tenir més zona de farciment innecessari.

És important que l’acabat de l’excavació sigui sa, net i uniforme. Si el sòl és molt humit o argilós és aconsellable sanejar amb una capa de grava gruixuda i compactar.

Instruccions d'excavació
Fotografia de @constructionpiscine06 – L’as de la piscine

3. Preparació de la base

Per preparar la base seran necessaris uns regles que arribin a tot el llarg de l’excavació. Per determinar les cotes de profunditat procedirem de la següent manera: Posar regles perfectament anivellats i a 145 cm de la Cota 0 (Exemple Graf-Xelida). Aquesta és la mesura exacta que cal respectar perquè el perfil superior de la piscina sigui uniforme amb la Cota 0.

És imprescindible en piscines de polièster posar un tub testimoni de 160 mm de diàmetre en la part més profunda per poder comprovar en cas de ser necessari buidar la piscina, si hi ha aigua a l’exterior.

Un cop situats els regles paral·lelament al fons procedir l’emplenat, compactat i rasejat  amb grava (s’aconsella grava de calibre 6/12). Preparar amb el mateix sistema el fons on reposarà la filtració integral.

Preparació de la base procés d'instal·lació
Fotografia de @constructionpiscine06 – L’as de la piscine
Excavació piscina de polièster Graf Xelida
Exemple del model Rectangular GRAF-XELIDA

4. Col·locació de la piscina

Abans de posar la piscina dins de l’excavació és aconsellable encolar un tub d’uns 2 metres al clavegueró i lligar-lo a l’skimmer per evitar haver d’entrar en l’excavació. Tenir especial cura en situar, amb la grua la piscina sobre el llit de grava, evitant moviments innecessaris que puguin deformar la superfície, ja que les possibles deformacions podrien copiar-se en el fons interior de la piscina a l’omplir-la d’aigua.

Una vegada situada la piscina, verificar els nivells en relació amb la Cota 0.

Procedir a la col·locació del llum del projector dins el nínxol, passant el cable i estrènyer bé per assegurar l’estanquitat. Enrotllar 1 metre de cable a la llum per evitar el buidatge de la piscina en cas d’haver de canviar-la.

Posar el local de filtració en la seva ubicació.

5. Reompliment dels laterals

Pot ser d’utilitat la col·locació de dos o tres tirants en l’ample de la piscina per garantir l’estabilitat i la forma del perfil superior del vas. En aquest cas repartir-los i fixar-los amb algun element mecànic.

Omplir la piscina amb 50/60 cm. d’aigua i al mateix temps començar a abocar grava a la part de les escales, compactant amb l’ajuda d’un regle.

Omplir els laterals procurant que la grava no pressioni de cop contra el vas. És preferible repartir amb l’ajuda d’un regle, al mateix temps que es compacta. Continuar aquesta operació pujant en capes circulars d’uns 20 cm. alhora que aprofitem per continuar omplint el vas de la piscina amb aigua, fins a arribar a l’alçada del skimmer i de les boquilles. Omplir els laterals del local tècnic fins a l’altura de la regata. Posar una mica de grava en el fons de la regata per a fer un llit a les canonades.

Reompliment dels laterals
Fotografia de @constructionpiscine06 – L’as de la piscine

6. Connexions per al procés d’instal·lació

Començar pel projector. Passar el cable del projector per l’interior de tub protector, roscar a la caixa de connexions. Connectar el cable que enllaça amb el quadre de la filtració mitjançant una regleta a l’interior de la caixa de connexions, estendre’l i guardar-la en alt juntament amb el tub del clavegueró.

Estendre i encolar les canonades fins al local tècnic connectant-les segons l’esquema procurant que no quedi cap junta sense encolar. Estendre i encolar el tub del desguàs.

La connexió elèctrica és aconsellable que la faci un professional de l’electricitat. En tot cas és necessària una mànega de 1000 W de 3 x 1.5 mm 2 com a mínim, dos cables per a electricitat i un per a la presa a terra. Aquesta mànega ha d’estar protegida amb un disjuntor diferencial de 30 mA.

Connexions piscines polièster Graf per al procés d'instal·lació
Exemple del model Rectangular GRAF-XELIDA

7. Pavimentació superior

Posar sobre el farciment dos o tres varetes de rea corrugat en tot el perímetre de la piscina per reforçar l’anella superior.

Preparar una barreja de formigó amb una relació de 250 kg. de ciment per 1000 kg. de mescla i omplir els 15 cm. restants de l’excavació procurant que les varetes quedin ben enterrades i repartides entre la barreja. Rasejar i planejar. És aconsellable fer aquest cinturó de formigó amb un ample d’uns 35 cm. des del tall perimetral interior de la piscina. Una veure sec, retirar els tirants.

Pavimentació superior piscina de polièster Graf
Coronació piscina de polièster Graf Pals

Situar i repartir les peces de coronació voltant de la piscina. Començar per situar les cantonades i es col·locaran seguint la figura. Pastar ciment cola i procedir a la fixació, rejuntar amb borada i raspallar per aconseguir un perfecte acabat.

Procés d'instal·lació d'una piscina de polièster
Fotografia de @constructionpiscine06 – L’as de la piscine

Per a fer el procés d’instal·lació cal seguir passos senzills que poden durar dos o tres dies en mans de bons professionals i ja tindràs la piscina a punt per banyar-t’hi!

Equip Espai Piscines Graf